Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

บริหารงานบุคคล

personal

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก
)

2.1 แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ

- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ ปี2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

- ประกาศใช้แผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

- ประกาศใช้แผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564

2.2 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 64-66

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2566

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 40) พ.ศ. 2562

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกลับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 1) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2563

 

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส พ.ศ. 2558

 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-พ.ศ.2559

 

ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 33) พ.ศ. 2559


ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562


4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

- สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2563
รายงานผลการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563

5. อื่นๆ 

5.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด

5.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

5.3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด

5.4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ

5.5 คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด

6.จริยธรรม อบต.แม่นาเรือ

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรม อบต.แม่นาเรือ
- แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.แม่นาเรือ
- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ อบต.แม่นาเรือ Do's and Don'ts
- การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
-
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ภายใต้ค่านิยมหลักของจริยธรรม ประจำปี 2565
   (ลงวันที่ 15 ส.ค. 2565)

ดาวน์โหลดไฟล์
Download this file (project-08-2565.pdf)project-08-2565[ ]33208 kB

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2