Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

- ประกาศใช้แผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

- ประกาศใช้แผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564

2.2 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 64-66

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 1) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส พ.ศ. 2558

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-พ.ศ.2559

3.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปผลการจัดการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2563

รายงานผลการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563

5. อื่นๆ 

ประมวลจริยธรรม

นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร

nayok2564

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1365553
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
88
191
1280
1362737
530
11680
1365553
Your IP: 52.205.167.104
03-12-2021 04:58