Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 8 แม่นาเรือปง

ข้อมูล บ้านแม่นาเรือปง หมู่ 8
- ที่ตั้ง 
บ้านแม่นาเรือ หมู่ 8 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
      พื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่ม มีชาวบ้านประมาณ 40 คน อพยพมาจากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และมาจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 90 ปีที่ผ่านมา (ประมาณ พ.ศ. 2463 ) เนื่องจากประสบปัญหาความแห้งแล้ง กันดาร จึงพากันมาหาที่ทำกินแห่งใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ต่อมาจึงได้รวมกันก่อตั้งเป็นกลุ่ม เรียกว่า "บ้านปง" หรือแม่นาเรือปง จนถึงปัจจุบัน 
     อาชีพเดิมคือการทำไร่ทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ต่อมามีชาวลำพูนคนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐาน อีก และได้นำอาชีพใหม่ ยามว่างจากการเกษตรคือ "การทำเกวียน" ชาวบ้านปงเห็นด้วย จึงยึดเป็นงานอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำ การปกครองหมู่บ้าน มีการคัดเลือก และเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี 2466 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายอินปั๋น ปัญญาวงค์


- วิสัยทัศน์ชุมชน
ร่วมพัฒนา สามัคคี ไม่มียาเสพติด
- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายทองอินทร์ นนทะกาที่อยู่ 115 
โทร 089-5602749 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 พ.ย. 2550 ถึง  2564


- สมาชิก อบต. 
นายทองอินทร์ นนทะกา โทร 089-5602749

 


- จำนวนประชากร
รวม 423 คน ชาย 205 คน หญิง 218 คน

- จำนวนครัวเรือน
118 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 90 ครัวเรือน
- รับจ้าง 68 ครัวเรือน
- ธรกิจ 5 ครัวเรือน
- รับราชการ 23 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มเสริมไอโอดีน จำนวนสมาชิก 20คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวนสมาชิก 118 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2