Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 7 บ้านซ่อน

ข้อมูล บ้านสันซ่อน 7
- ที่ตั้ง 
บ้านซ่อนหมู่ 7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000


- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านซ่อนเริ่มก่อตั้งมาเป็นบ้านซ่อนหมู่ที่ 7 เริ่มจากพ่อหลวงแก้ว เดิมที่ท่านอยู่บ้านฮ่องแล้ง เขตติดต่อบ้านแม่ใส - แม่นาเรื่อ และพ่อหลวงแก้วก็ได้ขยับขยายจากบ้านฮ่องแล้งมาอยู่บ้านซ่อนจาก พ.ศ. 2444 ชาวบ้านก็ได้แต่งตั้งนายแก้ว เป็นพ่อหลวง ( ผู้ใหญ่บ้าน ) ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันบ้านซ่อนตามเดิมมีประมาณ 40 กว่าหลังคาเรือน แต่ปัจจุบันมี 171 หลังคาเรือน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ 
1.นายลิ บุญสุข ระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง 19 ก.ค. 2548 ถึง 19 ก.ค. 2553
2. นายอุดม หลวงบุญมี


- วิสัยทัศน์ชุมชน
ประชาชนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่างงาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายอุดม หลวงบุญมี โทร 084-3786890
- สมาชิก อบต. 
นายวรายุทธ คำมาเร็ว  โทร 0801277995


- จำนวนประชากร
570 คน ชาย 267 คน หญิง 302 คน 

- จำนวนครัวเรือน 
161 หลังคาเรือน 

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 126ครัวเรือน
- รับจ้าง 20ครัวเรือน
- ธรกิจ 4 ครัวเรือน
- รับราชการ 11ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
-30,000

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2