Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 5 บ้านไร่

ข้อมูล บ้านไร่ หมู่ 5
- ที่ตั้ง 
บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านไร่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 ผู้ก่อตั้งเริ่มแรกคือ พ่อก่ำและพ่อจันทร์ ได้ขยายครอบครัวมาจากบ้านสุวรรณภูมิ ( ร่องคำหลวง ) เพราะตอนนั้นไม่มีพื้นที่ทำสน จึงมีการอพยพเพื่อมาหาพื้นที่ทำสน ครั้งแรกมี 20 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า มีสัตว์ป่าจำนวนมาก อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร แต่เดิมเป็นถนนลูกรัง 1 เส้น แต่ปัจจุบันคือถนนแม่นาเรือ - หนองแก้วในปี 2458 ชาวบ้านไร่ได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี 2484 มีชาวบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นประมาณ 80 หลังคาเรือน จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงในปี 2544 ได้มีการแยกหมู่บ้านไร่ออกเป็น 2 หมู่คือ บ้านไร่หมู่ 5 และบ้านไร่สันจำปาหมู่ 13 ขึ้น

- วิสัยทัศน์ชุมชน
ประชาชน อยู่ดี กินดี

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายเวียน ไชยวงค์   ดำรงตำแหน่ง 10 ต.ค. 2551 ถึง 6 มี.ค.. 2557
นายประชัน  ดีสม     ดำรงตำแหน่ง เม.ย. 57  ถึง  กรกฎาคม 2563

- สมาชิก อบต. 
ร.ต.ปัญญา ปัญญาชัยถาวร  โทร 084-9039430

- จำนวนประชากร
รวม 550 คน ชาย 290 คน หญิง 260 คน

- จำนวนครัวเรือน 
150 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 100 ครัวเรือน
- รับจ้าง 40 ครัวเรือน
- ธรกิจ 10 ครัวเรือน
- รับราชการ 15ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มจักสาน จำนวนสมาชิก 4 ครัวเรือน
2. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน จำนวนสมาชิก 40 ครัวเรือน
3. กลุ่มเลี้ยงวัว จำนวนสมาชิก 4 ครัวเรือน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2