Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 3 บ้านร่องคำหลวง

ข้อมูล บ้านร่องคำหลวง หมู่  3 
- ที่ตั้ง
บ้านร่องคำหลวง หมู่ 3 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
เริ่มแรกแต่เดิมที่นั่น บ้านร่องคำหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ( ห่างจากบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 2 ก.ม. ) เดิมนั้นชื่อ " กู่ป่าลัน " มีวัดเก่าแก่และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่สวยงามและของเก่าที่ล้ำค่าอีกมากมายมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ 20 ครอบครัวเรือน ส่วนมากแล้วจะเป็นเชื้อสานเงี้ยว - ลัวะ - ลื้อ - ไทยใหญ่ เวลาต่อมาได้เกิดสงครามได้มีการรบลาฆ่าฟันกัน จึงทำให้วัดในหมู่บ้านและวัดกู่ป่าลันสูญเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติครั้งนั้น ชาวบ้านบางคนที่ยังมีชีวิตได้พากันมาตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ รวมทั้งพ่อค้าวานิชต่าง ๆ ที่ได้สัญจรไปมาจากฝาง - ลำปาง - เชียงใหม่ - น่าน มารวมกันจัดตั้งหมู่บ้านห่างจากเดิมมาทางทิศตะวันออก 2 ก.ม. ( ที่ตั้งปัจจุบัน ) มีประมาณ 8 - 10 ครอบครัวเรือน มีชื่อเล่าขานกันว่า มี ยายสมุด พ่ออุตศา พ่อถา แม่เที๋ยง พ่อเฒ่าแหว้น แม่ปา พ่อตึง แม่ขอด ตั้งขึ้นมาประมาณ พ.ศ. 2202 หรือ 300 กว่าปีมาแล้วได้ชื่อว่าบ้านป่าคำ วัดชื่อ " วัดศรีชุม " หมู่บ้านมีความเจริญขึ้นจึงได้ร่วมกันเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า " ร่องคำหลวง "

- วิสัยทัศน์ชุมชน
บ้านร่องคำหลวงมีอาชีพ และพึ่งตนเองได้ทุกครัวเรือน

- ผู้ใหญ่บ้าน  
นายกฤษดาพงษ์ นนท์ศรี ที่อยู่ .... โทร 086-1963186

 

สมาชิก อบต.
นายสิงห์จักร ค้าสม ที่อยู่ 89 โทร 085-6246257

- จำนวนประชากร
รวม 557 คน ชาย 283 คน หญิง 274 คน
- จำนวนครัวเรือน 
145 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 130 ครัวเรือน
- รับราชการ 15 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มขิงผง จำนวนสมาชิก 16 คน
2. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง จำนวนสมาชิก 16 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2