Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 2 บ้านโซ้

ข้อมูล บ้านโซ้  หมู่ 2
- ที่ตั้ง 
บ้านโซ้ หมู่ 2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
     บ้านโซ้เมื่อก่อนบริเวณบ้านโซ้เป็นชุมชนเนื่องมาก่อน เพราะพบซากโบราณสถานและวัตถุเป็นวัดเก่ามีพระพุทธรูปเก่าอยู่จำนวนมาก แต่ไม่ทราบว่าอยู่ในสมัยใดมีผู่เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามีราษฏรบ้านแม่ใสมาพักแรมเลี้ยงวัวในบริเวณริมห้วยโซ้ต่อมาได้ทำการเกษตรคือการทำนาทำไร่ในบริเวณใกล้ที่เลี้ยงวัว เพราะมีสภาพอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ด้วยเหตุนี้จึงมีราษฎรมาพักแรมเลี้ยงวัวมากขึ้นและทำการเกษตรมากขึ้น หลายหลังคาจึงเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แล้วได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ตามชื่อของลำห้วย โซ้ มีชื่อว่า "บ้านโซ้" โดยอยู่ในตำบลแม่นาเรือ เป็นหมู่ ที่ 16 ตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายตั๋น สีธิ เมื่อปี /2500 ได้ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2505 และได้ขึ้นมาอยู่บนเชิงเขาที่ตั้งในปัจจุบันเมื่อปี 2505 และในปี 2520 อำเภอเมืองพะเยา ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยา และตำบลแม่นาเรือได้แยกบ้านแม่ใสออก และตำบลแม่นาเรือ ก็ได้แยกหมู่บ้านอี 1 หมู่บ้านคือ บ้านโซ้ให้เป็นหมู่ที่ 2 ของตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา จนถึงปัจจุบัน และบ้านโซ้ ได้สร้างวัดขึ้นปี พ.ศ. 2527 มีผู้ใหญ่บ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 9 คน 
1. นายตั๋น สีธิ
2. นายแสนวงค์ ขัติ
3. นายสถิต ปามี
4. นายสม บุญนาวา
5. นายแก้ว บ่อทอง
6. นายสมศักดิ์ คำดี
7. นายแปลก ใจฟอง
8. นายโกวิท ปิสินย์ ระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง 31 พ.ค. 2547 ถึง 31 พ.ค. 2552
9. นายสมศักดิ์ ปัญญาวงศ์ 
10. นายโกวิท ปิสินย์ 
12. นายสีวัน สีธิ  มกราคม 2559 - สิงหาคม 2563
13.


- วิสัยทัศน์ชุมชน
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ยิดวิธีแบบพอเพียง สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรครบวงจร รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน

- ผู้ใหญ่บ้าน
นายสีวัน สีธิ  โทร 

- สมาชิก อบต. 
นางประเภท ชูศรีเสริฐ  โทร 088-5698662- จำนวนประชากร
รวม 913 คน ชาย 441 คน หญิง 472 คน

- จำนวนครัวเรือน 
291 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 291ครัวเรือน
- รับจ้าง 187 ครัวเรือน
- ธรกิจ 7 ครัวเรือน
- รับราชการ 6 ครัวเรือน


- รายได้ประชากรเฉลี่ยไม่ต่อกว่า 30,000 บาท/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. วิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อ จำนวนสมาชิก 10 คน
2. วิสาหกิจเลี้ยงโค หมู่ 2 จำนวนสมาชิก 9 คน
2. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวนสมาชิก 15คน
3. ทอเสื่อ จำนวนสมาชิก 6คน
4. ทำขนม จำนวนสมาชิก 15 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2