Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 17 บ้านแม่นาเรือสันทราย

ข้อมูล บ้านแม่นาเรือสันทราย หมู่ 17

- ที่ตั้ง 
บ้านแม่นาเรือสันทราย หมู่ 17 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

 

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน หมู่บ้านแม่นาเรือสันทราย ได้แยกตัวจากหมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสงวน คำเผ่า ดำรงตำแหน่งได้ 2 ปี 2เดือน และมีส.อบต. 2 คนคือ นางนงลักษณ์ นาเจริญ และนางศิวาพร คำสม ผู้ใหญ่คนที่ 2 คือ นายบุญศรี สมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 ส.ค. 2543 ถึ. 15 ส.ค. 2547 โดยมี ส.อบต. 2 คนคือ นายบุญปั๋น อินต๊ะ และนายลวงคำ ใจยืน ปัจจุบันมีนายสมบัติ ทะปัญญา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน


- วิสัยทัศน์ชุมชน
ร่วมแรงร่วมใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน และสนองนโยบายของรัฐบาล

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายสมบัติ ทะปัญญา โทร 089-4299012

- สมาชิก อบต. 
นายสมรส นาเจริญ โทร 089-7552193

- จำนวนประชากร
รวม 434 คน ชาย 209 คน หญิง 225 คน

- จำนวนครัวเรือน 
144 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 96 ครัวเรือน
- รับจ้าง 48 ครัวเรือน
- รับราชการ 22 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ

กลุ่มเจียรไนยพลอย 20 คน
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 5 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2