Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 16 บ้านแม่นาเรือปง

ข้อมูล บ้านแม่นาเรือปง หมู่ 16

- ที่ตั้ง 
บ้านแม่นาเรือปง หมู่ 16 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านแม่นาเรือปง หมู่ 16 เดิมเป็นที่ราบลุ่ม มีชาวบ้านประมาณ 40 กว่าคนอพยพมาจาก อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ได้รวมจัดตั้งเป็นกลุ่มเรียกว่า " บ้านปง " หรือแม่นาเรือปง อาชีพหลักของชาวบ้าน ทำไร่ ทำนา และต่อมาชาวบ้านได้ประกอบอาชีพใหม่ ยามว่างจากการทำเกษตร ก็ทำ
" ล้อเกวียน " ซึ่งปัจจุบันไม่มีใครทำอาชีพนี้จึงสูญหายไป ต่อมาได้เจริญขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้าน จากบ้านแม่นาเรือปง หมู่ที่ 8 มาเป็นหมู่บ้านแม่นาเรือปงหมู่ 16 วันที่ 15 กันยายน 2540 

- วิสัยทัศน์ชุมชน
ส่งเสริมด้านอาชีพให้ประชาชนมีาายได้ให้เพียงพอกับการดำรงชีวิต พัฒนาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมให้ประชาชนให้ชีวิตตามพื้นฐานเศรฐกิจพอเพียง

- ผู้ใหญ่บ้าน (กำนันตำบลแม่นาเรือ)
นายชัยวัฒน์ ฟูแสง โทร 081-8845781

- สมาชิก อบต. 
นายธีระศักดิ์  คล้ายดวง โทร 091-3059997

- จำนวนประชากร
รวม 433 คน ชาย 210 คน หญิง 223 คน

- จำนวนครัวเรือน 
125 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 65 ครัวเรือน
- รับจ้าง 50 ครัวเรือน
- ธรกิจ 21 ครัวเรือน
- รับราชการ 21 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มกล้วยสาบทรงเครื่อง จำนวนสมาชิก 7 คน 
2. กลุ่มเลี้ยงไก่ จำนวน สมาชิก 20 คน
3. กลุ่มเลี้ยงวัว จำนวนสมาชิก 6 คน
4. กลุ่มเย็บผ้า จำนวนสมาชิก 5 คน

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2