Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 15 บ้านร่องคำศรีชุม

ข้อมูล บ้านร่องคำศรีชุม 15

- ที่ตั้ง 
บ้านร่องคำศรีชุม หมู่ 15 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านร่องคำศรีชุมได้แยกมาจากบ้านร่องคำหลวง หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2530 โดยมีนายเนตร กลมมา ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน มีนาย บุญมีคำเรืองฤทธิ์ และนายวินัย ไชยวงค์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ นายแอส ถึงคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสมยศ แก้วมูล และ นายธวัช แก้วน้อย เป็นผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้าน 
เดิมทีรวมอยู่กับหมู่ 3 บ้านร่องคำหลวง แยกการปกครองออกมาเป็นหมู่ที่ 15 บ้านร่องคำศรีชุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 จนมาถึงปัจจุบัน 

- วิสัยทัศน์ชุมชน
สุขภาพดี พัฒนาสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายเนตร กลมมา โทร 084-3641605

- สมาชิก อบต. 
นายสนธยา คำเรืองฤทธิ์ ที่อยู่ 26 หมู่ 15 ต.แม่นาเรือ โทร 081-3870266


- จำนวนประชากร
รวม 452 คน ชาย 203 คน หญิง 249 คน

- จำนวนครัวเรือน 
123 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 114 ครัวเรือน
- รับราชการ 9 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2