Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 13 บ้านไร่สันจำปา

ข้อมูล บ้านไร่สันจำปาหมู่ 13

- ที่ตั้ง 
บ้านไร่ สันจำปา หมู่ 13 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านไร่สันจำปาเดิมได้มีผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาทำไร่ ซึ่งบางครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดแพร่ น่าน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน โดยการนำของ พ่อแก้ว แม่ดิบ พ่อชุด แม่ใจแก้ว พ่อหนุน สมุดเมืองน่าน พ่อใจ๋มา แม่อ่อน พ่อดี แม่มอย พ่อหนานวงค์ แม่แก้วมา ได้เล็งเห็นว่าที่แห่งนี้เป็นทำเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านได้ จึงชักชวนญาติพี่น้องและลูกหลานมาทำมาหากิน และได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า "บ้านไร่" ส่วนจำปานั้นมาจากบ้านไร่ด้านทิศเหนือมีสันดอน มีต้นจ่ำอยู่มากมาย ก็เลยตั้งชื่อว่า บ้านจ่ำ มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2435 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ พ่อแก่ใจ๋ ปัญญาวงค์ บ้านไร่ ต่อมาได้แยกเป็นสองหมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5 "บ้านไร่" และหมู่ 13 "บ้านไร่สันจำไป" ปัจจุบันม่นายฉลอง นาแพร่ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีประชากรจำนวน 626 คน 156 ครัวเรือน

- วิสัยทัศน์ชุมชน
ชุมชนสามัคคี สุขภาพดีทั่วหน้า ปรารถนาวิธีชีวิตแบบพอเพียง สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

- ผู้ใหญ่บ้าน 
นายอรุณ  ใจเสมอ

- สมาชิก อบต. 
นางณภัสสรณ์ วงศ์รัตนฉัตร โทร 089-4297635

- จำนวนประชากร
รวม คน 459 ชาย 224 คน หญิง 235 คน

- จำนวนครัวเรือน 
124 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- การเกษตร ( ทำนา , ทำสวน , ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ) 142 ครัวเรือน
- รับจ้าง 40 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี

- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2