Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

หมู่ 1 บ้านสันขี้เหล็ก

ข้อมูล บ้านสันขี้เหล็ก 
- ที่ตั้ง 
บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ 1 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

- ประวัติชุมชนและหมู่บ้าน 
บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ ผู้จัดตั้งชุมชนได้อพยพมาจากบ้านแม่นาเรือ บ้านสันกว๊าน และบ้านบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ประมาณปี พ.ศ. 2400 โดยอยู่ลักษณะปางวัว ปางควายมีอยู่ประมาณ 16 ครัวเรือน และได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น คือ หมู่บ้านปางควายหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อ.พะเยา จ.เชียงราย จนถึง พ.ศ. 2442 ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยต้นขี้เหล็กเป็นหมู่บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ต.แม่นาเรือ อ.พะเยา จ.เชียงราย จนถึงปี พ.ศ. 2505 เป็นหมู่ที่ 17 ต.แม่นาเรือ อ.พะเยา จ.เชียงราย จนถึงปี พ.ศ. 2520 เป็นหมู่ที่ 1 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา จนถึงปัจจุบัน ผู้นำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 12 คน ดังนี้
1. นายจ๋อย สันกว๊าน
2. นายจันทร์ติ๊บ วาเพชร
3. นายผัด ใจบุญ
4. นายติ๊ สันกว๊าน
5. นายหลง จันทร์สม
6. นายคำ ขันธ์รัตน์
7. นายจู สันกว๊าน
8. นายประพนธ์ เพียรงาน
9. นายสม ใจบุญ
10. นายทองคำ สัญกว๊าน
11. นายด้วงเงิน โคทอง
12. นายบุญหลาย ดาวเรือง
13. นายรัชชานนท์ ทองกันทา

- วิสัยทัศน์ชุมชน
แหล่งน้ำ พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตปลอดสารพิษ หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด ยึดหลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง

- ผู้ใหญ่บ้าน นายรัชรานนท์ ทองกันทา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ที่อยู่ หมู่ 1 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 086-6581191
   
        

- สมาชิก อบต. 
   นายสุวิทย์ ธารสุขปรีดา โทร 082-1858732
  

- จำนวนประชากร
รวม 487 คน ชาย 211 คน หญิง 266 คน
- จำนวนครัวเรือน 
112 ครัวเรือน

- การประกอบอาชีพของประชาชนให้หมู่บ้าน 
- ทำนา 80 ครัวเรือน
- ทำไร่ 85 ครัวเรือน
- ค้าขาย 12 ครัวเรือน
- รับจ้างทัวไปและอื่นๆ 9 ครัวเรือน

- รายได้ประชากรเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน/ปี
- ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มข้าวโพด จำนวนสมาชิก 98 คน 
2. กลุ่มประมงหมู่บ้าน จำนวนสมาชิก 15 คน
3. กลุ่มเลี้ยงโค จำนวนสมาชิก 15 คน
4. กลุ่มธนาคารข้าว จำนวนสมาชิก 112 คน 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2