Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.แม่นาเรือ

 

no gift4

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.แม่นาเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรายงานผลการดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม "ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการสร้างวัฒนธรรม

              No Gift Policy" ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม "มอบนโยบายประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และ

              การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy" เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

กิจกรรม "รณรงค์ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการสร้างวัฒนธรรม

               No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ"

กิจกรรม "ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ พ.ศ.2566

กิจกรรม "ประชุมสร้างการรับรู้ กำชับเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
                วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ การปรับปรุงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฯ"

กิจกรรม “ประชุมสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ”

กิจกรรม "ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส"
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม “ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการนำนโยบายไม่รับของขวัญไปสู่การปฏิบัติ” วันที่ 5 เมษายน 2565

กิจกรรม “การจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ” วันที่ 5 เมษายน 2565
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในคราวการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทำงาน ในคราวการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ อบต.แม่นาเรือ รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ อบต.แม่นาเรือ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ อบต.แม่นาเรือ รอบ 12 เดือน (รูปเล่ม)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ อบต.แม่นาเรือ รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.แม่นาเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2565)

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.แม่นาเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตสีปี ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ รอบ 6 เดือน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ITA-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563

สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.-2564 ไตรมาส 1

สรุปผลเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตสีปี งบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน 
รายงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.แม่นาเรือ รอบ 12 เดือน 

ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.แมนาเรือ

ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก

ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิ

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการประเมิน ITA2562

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต พ.ศ.2560-2562


รายงานการวรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของ อบต แม่นาเรือ
การวิเคราะห์ความเสียงการทุจริตและมาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานติดตามแผน ปปช. 4 ปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามแผน-ปปช.-2563-รอบ-6-เดือน

สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต63-ไตรมาส-2
สรุปผลเรื่องร้องเรียนทจุริต63-ไตรมาส-1
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ-อบต.แม่นาเรือ
รายงานการติดตามแผน-ปปท.-พ.ศ.2562รายงานการติดตามแผน-ปปท.-พ.ศ.2562

รายงานติดตามการทุจริตสี่ปี-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-รอบ-12-เดือน

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2562
ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเรื่องมาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตสี่ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มี.ค. 62)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต-อบต.แม่นาเรือ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริต 

ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผน-ปปช.4ปี-รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามประเมินผลแผน-ปปช.-4-ปี-รอบ 6 เดือน
 ประกาศเจตจำนงฯ ในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561
ประกาศเจตจำนงฯ ในการบริหารงานของอธิบดีกรมส่งเสริม ฯ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 2560
 ประกาศใช้และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2561
ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 5 ปี(2560-2564)
ประกาศเรื่องใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือปฏบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเรื่องการให้ใช้แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต-อบต.แม่นาเรือ
ประกาศเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ประกาศเรื่องนโยบายเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
ภารกิจงาน ศปท.สถ. 
บทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์
Download this file (แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ-อบต.แม่นาเรือ-30-กันยายน-2566.pdf)แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ-อบต.แม่นาเรือ-30-กันยายน-2566.pdf[ ]656 kB
Download this file (แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ-อปท.ปี-2567.pdf)แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ-อปท.ปี-2567.pdf[ ]1034 kB
Download this file (plan 2566-2570.pdf)ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.แม่นาเรือ (พ.ศ.2566-2570)[ ]287 kB
Download this file (plan2566.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ พ.ศ. 2566[ ]602 kB
Download this file (plan 2567.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ พ.ศ. 2567[ ]600 kB
Download this file (plan2568.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ พ.ศ. 2568[ ]601 kB
Download this file (plan 2569.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ พ.ศ. 2569[ ]599 kB
Download this file (plan2570.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ พ.ศ. 2570[ ]599 kB
Download this file (plan2566-2570.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.แม่นาเรือ (พ.ศ. 2566-2570)[ ]17273 kB

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2