Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

              คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของอปท.

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit

Discip2