Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

- รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงถึงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์
Download this file (รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.pdf)รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.pdf[ ]11658 kB
Download this file (รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf)รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf[ ]5487 kB
Download this file (การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง..pdf)การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง..pdf[ ]11744 kB
Download this file (รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโนบายการบัญชีภาครัฐฯ-ปี-2565.pdf)รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโนบายการบัญชีภาครัฐฯ-ปี-2565.pdf[ ]7280 kB
Download this file (รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณ-2564.pdf)รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณ-2564.pdf[ ]5860 kB
Download this file (แก้ไขรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี-2564.pdf)แก้ไขรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี-2564.pdf[ ]4772 kB
Download this file (การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.pdf)การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.pdf[ ]11550 kB
Download this file (รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2563.pdf)รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2563.pdf[ ]5051 kB
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-2562.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-2562.pdf[ ]6441 kB
Download this file (รายงานงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ 2562.pdf)รายงานงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ 2562.pdf[ ]7855 kB
Download this file (รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ-2561.pdf)รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ-2561.pdf[ ]12777 kB
Download this file (งยประจำปี-2560.pdf)งยประจำปี-2560.pdf[ ]14340 kB
Download this file (รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปี-2559.pdf)รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559[ ]11388 kB
Download this file (2558.pdf)รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558[ ]1161 kB
Download this file (2557.pdf)รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2557[ ]1462 kB
Download this file (2556.pdf)รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2556[ ]245 kB

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2