Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

คู่มือประชาชน

          คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน) เป็นการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายดังกล่าว แสดงถึงข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ สำหรับบริการหรือภารกิจนั้นๆ มีการกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อไว้อย่างชัดเจน

ประกาศ
ปกและคำนำ
ที่มา วัตถุประสงค์ คำกำจัดความ แนวคัดและหลักการและประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (ส่วนที่ 1)

 

1. สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

 

2. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

 

3. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

 

4. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

 

System.String[]

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2