Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบให้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากกระบวนการที่กำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ และให้สาธารณะได้รับทราบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รายละเอียดตาม ภาพ Infographic ที่มา : หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0507/ว 1708 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

pic 202201061654074075341 202201061654074115763

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit

Discip2