Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

กิจกรรม จิตอาสา ตำบลแม่นาเรือ กำจัดผักตบชวา

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลแม่นาเรือ

ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้วยฮ่องแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านแม่นาเรือปง และหมู่ที่ 13 บ้านไร่สันจำปา และห้วยร่องคำ หมู่ที่ 4 บ้านร่องคำน้อย และหมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

.....................................................

            วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนันตำบลแม่นาเรือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8, 13, 4 และ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ จิตอาสาตำบลแม่นาเรือ ณ ห้วยฮ่องแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านแม่นาเรือปง และหมู่ที่ 13 บ้านไร่สันจำปา และห้วยร่องคำ หมู่ที่ 4 บ้านร่องคำน้อย และหมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลแม่นาเรือ

            ในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้(1) เพื่อชะลอ ลดความเร็ว การไหลของน้ำ ดักตะกอนหินกรวด ในช่วงฤดูน้ำหลาก (2) เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง (3) เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ แก้ปัญหาภัยแล้ง (4) เพื่อกำจัดวัชพืชในลำเหมือง, ลำห้วย เช่น ผักตบชวา จอบ แหน เป็นต้น (5) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมายดำเนินการในลำห้วยในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลแม่นาเรือ ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนาและร่วมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตน และทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชนด้วยอีกประการหนึ่ง

 

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit