Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

งานบริหารงานบุคคล

- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ
แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
สรุปโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมฯ 2562 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส พ.ศ. 2558
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-พ.ศ.2559
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 1) พ.ศ. 2559
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563       
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงวงรอบพฤษภาคม 2562
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2561-2563)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลแม่นาเรือ
หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ
ประมวลจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit
saradee
 

สถิติการใช้งาน

1190046
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
51
342
2141
1183145
51
11505
1190046
Your IP: 18.208.202.194
01-10-2020 02:16