Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ-อบต.แม่นาเรือ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

- ประกาศใช้แผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

- ประกาศใช้แผนอัตราอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564

2.2 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 64-66

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 1) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโบนัส พ.ศ. 2558

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-เงื่อนไข-การกำหนดเงินโบนัส-พ.ศ.2559

3.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปผลการจัดการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2563

รายงานผลการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563

5. อื่นๆ 

ประมวลจริยธรรม

นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร

nayok2565

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1387617
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
5
418
652
1384543
10134
12460
1387617
Your IP: 34.230.9.187
18-01-2022 00:02