Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร อบต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา
นโยบายหลัก
1. จัดสร้างอ่างเก็บน้าและฝายต้นน้า ท้าประปาภูเขาเพื่อพัฒนาแหล่งน้าสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างครอบคลุมเต็มพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ต้าบลแม่นาเรือเป็นคลังอาหารปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานอนามัย
3. พัฒนาถนนสู่ชุมชน และพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง
4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างที่ยังขาดอยู่ทุกหมู่บ้านในเขตต้าบลแม่นาเรือ
5. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นพลัง ในการพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต้าบลแม่นาเรือมีความรู้ ความเข้าใจ การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับความเจริญสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เสริมสร้างความเข็งแรงของกลุ่มองค์กร อปพร. สตบ. อส ม. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ลูกเสือชาวบ้าน ทหารกองหนุน เด็กและเยาวชน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ องค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน ในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนในต้าบลแม่นาเรือ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
9. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ให้ได้มาตรฐานในการบริการอย่างทั่วถึง
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยบีพะเยา โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภาคเอกชน กับองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาเรือในการพัฒนาชุมชน การศึกษา อาชีพ การ สาธารณสุขของต้าบลแม่นาเรืออย่างยั่งยืน
11. ประชาชนในต้าบลแม่นาเรือมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทอ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดขอบ) นโยบายด้านต่างๆ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 จัดสร้างอ่างเก็บน้าและฝายต้นน้าท้าประปาภูเขาเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้าให้มี
ประสิทธิภาพเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร อย่างครอบคลุมเต็มพื้นที่
1.2 พัฒนาถนนสู่ชุมชน และพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงเพื่อสะดวกต่อการสัญจรและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น
1.3 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทุกหมู่บ้านในเขตต้าบลแม่นาเรือที่ยังไม่มีให้มีอย่างทั่วถึง
1.4 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของต้าบลแม่นาเรือเป็นเขตพัฒนาพิเศษ

 • ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นพลัง ในการพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในต้าบลแม่นาเรือมีความรู้ ความเข้าใจ การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับความเจริญสู่ประชาคมอาเซียน
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีพะเยา โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภาคเอกชน กับองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาเรือในการพัฒนาชุมชน การศึกษา อาชีพ การสาธารณสุขของต้าบลแม่นาเรืออย่างยั่งยืน
 • ด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
  3.1 ให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานอนามัย
  3.2 จัดหาลานกีฬาและอุปกรณ์การออกก้าลังการให้ชุมชนเพื่อประชาชนจะได้มีสุขภาพแข็งแรง
  3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในต้าบลแม่นาเรือมีความรู้การก้าจัดขยะแยกขยะให้ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัย
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ให้ได้มาตรฐานในการบริการอย่างทั่วถึง
  3.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนต้าบลแม่นาเรือให้น่าอยู่ น่ามอง
 • ด้านสังคม พัฒนาชีวิตและครอบครัว
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เสริมสร้างความแข็งแรงของกลุ่มองค์กร อปพร. สต. อสม. ผู้สูงอายุผู้พิการ ลูกเสือชาวบ้าน ทหารกองหนุน เด็กและเยาวชน
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ องค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน ในการพัฒนาครอบครัว และชุมชนในต้าบลแม่นาเรือ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (เด็กแรกเกิดมีเงินขวัญถุง นอนโรงพยาบาลมีเงินชดเชยและเสียชีวิตมีเงินร่วมท้าบุญ)
 • ด้านเศรษฐกิจ
  5.1 ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อการเกษตร
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกาตรกรรมให้ท้าเกษตรแบบผสมผลสน เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ต้าบลแม่นเรือเป็นคลังอาหารปลอดสารพิษ
 • ด้านการเมืองการปกครอง
  6.1 พัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาเรือให้มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ
  6.2 ส่งเสริมกิจกรรมอปพร.ในการเฝ้าระวัง ความเรียบร้อย ความมั่นคง และทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่นาเรือให้ประชาชนในต้าบลได้รับรู้ มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
  6.4 ประชาชนในต้าบลแม่นาเรือมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ)

System.String[]

nayok2565

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1387588
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
394
229
623
1384543
10105
12460
1387588
Your IP: 34.230.9.187
17-01-2022 23:38