Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

                                                                                                                     ex 15971248266

                 วันนี้ ( 11 ส.ค.2563) ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเพื่อดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ตามที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขอความร่วมมือจังหวัดในการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด และคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือและสรรหาครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ไปยังอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเสนอชื่อครอบครัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นครอบครัวดีเด่นจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาให้ครอบครัวนายพีระพล พรหมทอง บ้านเลขที่ 12/41 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นครอบครัวร่มเย็นร่มเย็นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น ดังนี้ เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในชุมชนว่ามีคุณงามความดี มีความโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป เป็นผู้นำครอบครัวต้นแบบที่ดีในชุมชน มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดถือและปฏิบัติตามหลักหลักเศรษฐกิจ  พอเพียง สมาชิกในครอบครัวมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และมีความเลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1274579
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
180
266
446
1268244
11346
14009
1274579
Your IP: 34.204.186.91
19-04-2021 16:17