Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

face maenarua

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 ita2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

นายสมบัติ สมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ได้มอบนโยบาย และแจ้งข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

  1. 1. ย้ำเตือนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตาม

                   1.1 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

                   1.2 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.แม่นาเรือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

             รายละเอียดสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ”

  1. 2. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ผลการประเมิน อบต.แม่นาเรือ ได้คะแนน 81.10 คะแนน ระดับ B(อันดับที่ 1 ของอำเภอเมืองพะเยา)

ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

  1. 3. แจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ด้วย ขณะนี้เป็นห้วงระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

การดำเนินการจะทำผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดรายละเอียดหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ใน 3 เครื่องมือการประเมิน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงาน (แบบสอบถามผ่านระบบ) ที่ได้ดำเนินการพึ่งเสร็จไป

           ขั้นตอนที่ 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประเมินจากบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่มารับบริการ เนื่องจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีจำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ในขั้นตอนนี้จึงรอให้หน่วยงานผู้รับจ้างเข้ามาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

           ขั้นตอนที่ 3. ประเมินหน่วยงาน (OIT) ประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน มีหัวข้อตัวชี้วัด 48 ตัวชี้วัด คือ

1) การเปิดเผยข้อมูล(o1 - o33)

2) การป้องกันการทุจริต(o34 - o48)

             โดย อบต.แม่นาเรือ ได้มีคำสั่งที่ 225/2562 ลงวันที่18 เมษายน 2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมอบหมายให้นิติกรเป็น Admin หน่วยงาน โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย Admin ซึ่งก็ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามปฏิทินที่กำหนดด้วย

  1. 4. สืบเนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในขั้นตอนที่ 3 ประเมินหน่วยงาน (OIT)

          ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้การบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลง โดยอบต.แม่นาเรือได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

          (1) เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          (2) เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

          (3) เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และ

          (4) เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ในวันนี้ก็ได้จ่ายแจกให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทุกท่านแล้ว ก็ขอให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit
 

สถิติการใช้งาน

1143711
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
133
150
821
1141662
1499
19725
1143711
Your IP: 3.233.239.102
09-04-2020 16:54