Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและ

การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

........................................

111

 

    

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

นายประกาย  ใจบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ได้มอบนโยบาย และแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

  1. 1. ย้ำเตือนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติตาม

                   1.1 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.แม่นาเรือ

                         ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

                   1.2 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

                   1.3 ประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.แม่นาเรือ

                          ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

              รายละเอียดสามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ”

  1. 2. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ผลการประเมิน อบต.แม่นาเรือ ได้คะแนน 67.80 คะแนน ระดับ Cซึ่งในภาพรวมทั้งจังหวัดพะเยาไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งจังหวัด (ผลการประเมินไม่ถึง 85 คะแนน) ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไปและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันยกระดับผลการประเมินให้มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย (รายละเอียดสามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)”

  1. 3. แจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ด้วย ขณะนี้เป็นห้วงระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าระบบใช้งาน ITAS และนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระบบ ITASแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

และในการดำเนินการจะทำผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดรายละเอียดหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ใน 3 เครื่องมือการประเมิน ดังนี้

             ขั้นตอนที่ 1. ประเมินหน่วยงาน (OIT) ประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน มีหัวข้อตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัด) คือ

1) การเปิดเผยข้อมูล(o1 - o33)

2) การป้องกันการทุจริต(o34 - o43)

แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

   ขั้นตอนที่ 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน (กรอกแบบสอบถามผ่านระบบ ITAS) แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดทางนิติกรและหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองจะได้เป็นประสานงานต่อไป

                ขั้นตอนที่ 3. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประเมินจากบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ถ้าน้อยกว่า 30 ตัวอย่างให้เก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง กรณีผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

               โดย อบต.แม่นาเรือ จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  และมอบหมายให้นิติกรเป็น Admin หน่วยงาน โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย Admin โดยขอให้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้ปลัด อบต.แม่นาเรือ เป็นผู้บริหารที่มีหน้าที่อนุมัติในระบบ ITAS ซึ่ง อบต.แม่นาเรือได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ตามคำสั่งที่ 52/2564  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ก็ขอความร่วมมือผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามปฏิทินที่กำหนดด้วยและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆเพื่อยกระดับคะแนน ITA ในปีนี้ด้วยซึ่งการดำเนินการตามตัวชี้วัดต่างๆ ทางนิติกร จะได้เป็นผู้ประสานงานต่อไป

               นายประพันธ์  วงศ์ไชย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ได้แจ้งข้อปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในเรื่องความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่นิติกรได้ออกแบบสอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผ่านเอกสารทาง google form ไปแล้วได้นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

             กระบวนงาน : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม>>

               1) การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือเครือญาติของตน มิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน

                     เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน คือ

                      1.1) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

                            - มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

                             - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

                     1.2) ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ”

                     1.3) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลตรวจสอบติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจ เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

                  2)การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน/การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

                     เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน คือ

2.1) ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แม่นาเรือ ปฏิบัติตามประกาศ อบต.แม่นาเรือ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของ อบต.แม่นาเรือ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกท่านทราบแล้ว รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ อบต.แม่นาเรือ  เมนู “ศูนย์ป้องกันการทุจริตฯ”

2.2) ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้เพื่อปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างฐานคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกระดับ

2.3) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ทรัพย์สินฯให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดส่องดูแล มิให้เกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการกระทำกรณีนี้ จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

                       ตามรายละเอียดที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงไว้นั้นก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับ ติดตามของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เพื่อการบริหารราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

nayok2564

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สถิติการใช้งาน

1365597
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
132
191
1324
1362737
574
11680
1365597
Your IP: 52.205.167.104
03-12-2021 05:27